yoni_matliuk

שירותי הנדסה, מדידות, ייעוץ, ניהול ופיקוח של חברת נשמה בע"מ

שירותי הנדסה

 • חישוב כמויות עבודה, הגשת חשבונות חודשיים וחשבון סופי
 • בדיקת תכניות ביצוע
 • בדיקת כתבי כמויות ומפרטים מול תכניות
  הזמנת חומרים בסיסיים (כגון: תאי ניקוז, ביוב וכו')
 • המלצות להעלאת הרווחיות בפרויקטים
 • חיפוש אחר חריגות בפרויקט וניתוח מחירים

שירותי מדידות

 • בדיקת מצב קיים ופוליגונים לפני תחילת עבודות
 • סימון אלמנטים נדרשים לעבודה
 • סימונים על פי הזמנת מנהל העבודה והתקשרות רציפה עמו
 • מדידות לצורך חישובי כמויות
 • מדידת תכניות עדות בסיום פרויקט
 • הגשת מדידות לגורמים רלוונטיים בפורמטים נדרשים

ייעוץ, ניהול ופיקוח

 • בדיקת תכניות, מפרטים, כתבי כמויות ומסמכים נוספים
 • בדיקת תיאום בין מערכות קיימות ומתוכננות
 • בחינת פרויקטים מתוכננים ופתרונות לחסכון בזמן וכסף
 • ניהול ופיקוח על פרויקטים מכל סוג
 • עבודה מול מתכננים ומזמינים מכל סוג (כגון: תיאום, תזמון, מו"מ)
 • בדיקת כמויות ומפרטים טכניים לפני מכרז

*לא יתקיים ניגוד אינטרסים בין לקוחותינו, המקבלים שירות בתחום ההנדסה – לבין תחום הפיקוח.

divider-top-shadow

ניסיון ומוניטין

חברת נשמה בע”מ, מספקת שרותי ניהול וייעוץ הנדסי לחברות קבלניות גדולות ומייצגת אותן מול גופים ציבוריים וממשלתיים (כגון: החברה הממשלתית לתיירות, קק”ל, משרד הבינוי והשיכון, חברת מוריה, מינהל מקרקעי ישראל, אגף ההנדסה של משרד הביטחון, חברת הגיחון, הקרן לירושלים ועוד…).
logos

למה לקוחותינו בחרו בנו?

divider-top-shadow-bottom

13_hashmonaim

2013

עבודות בפארק מודיעין (לאורך שדרות החשמונאים). הפרויקט כלל עבודות פיתוח וגינון בשני צידי הכביש הראשי במודיעין.

12_park_teddy

2013

בניית פארק על שם טדי קולק מול חומות העיר העתיקה. בפארק מזרקה מוזיקלית הנחשבת לאחת היפות בעולם.

11_benzion

2013

כביש 20 ומחלף על שם בן ציון נתניהו נפתחו לתנועה.

10_melaha_modiin

2012

עבודות בפרויקט "אזור המלאכה" במודיעין הכולל השלמת כבישים ומדרכות.

פרויקטים נוספים בליווי חברת נשמה